Модерно управление на отпадъци!

Interreg

Българска асоциация по рециклиране /БАР/ е партньор на финландската община Кувола в проект „Кръгови обществени поръчки“ по Програма “Интерег Европа”. Проектът е на стойност: 2 208 675,00 евро. Състой се от две Фази с обща продължителност 60 месеца. Продължителността наФаза1 е 36 месеца, а продължителността на Фаза 2 е 24 месеца. Проектът стартира на 01.06.2018 г. Партньорите по проекта са 12 от общо 10 държави. Програма Интерег Европа дава възможност на местните и регионални власти в цяла Европа да обменят идеи и практически опит в областта на публичните политикиПовече

На 14 юни 2018 г. в Официален вестник на Европейския съюз бе публикуван законодателния пакет за отпадъците на ЕС, същият беше официално одобрен на 18 април от Европейския парламент.Това преразглежда Рамковата директива за отпадъците, Директивата относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) и други директиви. С приемането на този нов амбициозен пакет от мерки за кръговата икономика Европейската комисия има за цел да подпомогне прехода на европейските предприятия и потребители към по-силна и по-ефективна кръгова икономика, в която ресурситеПовече

„Нов път за Европа или екологична катастрофа“ През месец януари Европейската комисия представи своята визия за бъдещето на  пластмасите, като призовава Европа да превърне отпадъците в икономическа възможност. Според новата стратегия всички пластмасови опаковки трябва да подлежат на рециклиране или на многократно използване до 2030 г., като това може да създаде около 200 хил. работни места. За да се случи това, капацитетът на Европа за сортиране и рециклиране на отпадъци би трябвало да се умножи четири пъти – нещо, което би струвало до 16,6 милиарда евро.Повече

Рециклирането на литиево-йонни батерии представлява важен шанс за Европа да получи свои вторични суровини чрез правилното рециклиране на батериите Съществува заплаха относно наличието на литий, необходим за производството на батерии.Тази заплаха пренасочва вниманието към осигуряване на непрекъснато снабдяване с материали, необходими за зелената революция чрез повторна употреба и рециклиране на батериите. Литиите се консумират в сектори като строителството, фармацевтиката, керамиката и стъклото, както вот автомобилната промишленост. Рециклирането на литиеви йони се превърна в основна тема в автомобилната индустрия.Нарастващата популярност на хибридните автомобили поражда търсенето на литий в световенПовече

Ново проучване на Plastics Recyclers Europe показва, че 65% цел за рециклиране на пластмасови опаковки до 2025 г. е достижима. Проучването определя набор от мерки и необходими инструменти, които ще доведат до постигането на тази степен на рециклиране. Предложените мерки се фокусират върху подобряване качеството и капацитета за сортиране на отпадъци от пластмасови опаковки в ЕС. Допълнителна мярка, като например „Дизайн за рециклиране“, би увеличила възможността за рециклиране на пластмасовите опаковки на пазара и би намалила разходите за сортиране и рециклиране. Законодателни стимули и ефективна комуникация по веригата, които да позволят по-голямо усвояване на рециклираните материали са част от препоръчанитеПовече

В заводите за рециклиране събраната пластмаса се разделя, в съответствие със своя идентификационен код, който е отбелязан върху самите тях, до знака за рециклиране. Два вида са пластмасите, които е икономически изгодно да бъдат рециклирани и това са така наречените – полиетилен терефталат (PET), от които се изработват бутилки за еднократна употреба за минерална вода, кетчуп, мляко, безалкохолни напитки и други, и полиетиелен с висока плътност (HDPE) използва най-вече в промишлеността, но и за пластмасовите кутии, праховете за пане и други. Рециклирането на РЕТ бутилките е по-практично от рециклирането на много изделия от други пластмаси, защото са по-лесни за идентифициране в потока пластмаси.Повече