Полезна информация
ПРОЕКТИ
Покана
20.08.2018

  • Избор на изпълнител по ПМС 160/ 2016 за нуждите на проект CircPro      
  • Дата 20 август, 2018

  Българска асоциация по рециклиране, в качеството си на бенефициент по проект PGI05074 CircPro „Интелигентно кръгово възлагане“, който се осъществява програма “ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 ”   ОБЯВЯВА процедура за избор на изпълнител с публична покана (чл. 50-53 от ЗУСЕСИФ) по реда на ПМС 160/2016 с предмет:   Предоставяне на тур-операторски услуги за нуждите на проект PGI05074 CircPro „Интелигентно кръгово възлагане “, по програма Интеррег Европа 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюзи и националните фондове на участващите държави“   Документацията за участие може да бъде изтеглена от тук, както и да бъде предоставена на ръка съгласно изискванията в поканата (всеки делничен ден от 09:00 до 17:00 часа) на адрес: гр. София, бул. Александър Стамболийски № 205, бл. Б, ет. 2, ап. 224Б до изтичане на крайния срок за подаване на офертите.   Оферти се приемат до 17,00 ч. на 28.08.2018г.на посочените в публичната покана адреси.  

Публична покана по ПМС №118/2014г.
03.08.2015

Българска асоциация по рециклиране обявява публична покана по ПМС №118/2014:

ПРОЕКТИРАНЕ НА МАЛЪК ПЛАВАТЕЛЕН СЪД ЗА 50 ПЪТНИКА в рамките на проект "Плаващ център за екологични познания'', който е в процедура по кандидатстване за одобряване на финансиране по Програмата Интеррег V-A Румъния - България.

http://eufunds.bg/bg/pms55/0/

БАР в подкрепа на своите членове

БАР проучва възможности за реализиране на проекти с външно финансиране или субсидиране по програми на международните финансови институции, Кохезионните и структурни фондове на Европейския съюз. Това е атрактивна перспектива през много от българските фирми, работещи в сферата на рециклирането на метали, тъй като може да осигури достъп до кредитни линии и "свежи" пари за развитие на малкия и среден бизнес в страната. 

ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ
28.09.2016

Отворени процедури за кандидатстване:

ОП "Иновации и конкурентоспособност"

BG16RFOP002-3.001 - Енергийна ефективност за малките и средни предприятия

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/dffc3eb8-55b9-4206-a2dc-494960f849d6

TEST

PK
Зареждане...
За реклама Еcology and Infrastructure Pol-PRIMETT II Да изчистим България заедно ‘Save the Planet’ (Управление на отпадъци и рециклиране)