Полезна информация
НОВИНИ
Българска асоциация по рециклиране: Полагат ли българите усилия за опазване на околната среда?
28.02.2017

 

Все повече хора стават хората, които не използват найлонови торбички. Това показва сравнението на данните от две изследвания на „Екзакта“, направени в началото и в края на 2016 г. по поръчка на Министерството на околната среда и водите за замерване на резултатите от провежданите политики, по данни от пресцентъра на Министерството. През март 36,4 на сто от запитаните казват, че се въздържат от употребата на найлонови торбички, докато в края на ноември делът им се увеличава на 44,9 на сто. Друга положителна тенденция показва нарастване с 4 на сто на броят на хората, които събират отпадъците си разделно, а с 3,2 на сто на тези, които при изхвърляне на пластмасова бутилка я смачкват. Това е показателно, че постепенно се променя отношението към отпадъците, и на тях вече започва да се гледа като на ресурс. Макар и бавно (с 1,8 на сто), се увеличава броят на българите, които използват градския транспорт вместо личния си автомобил поради екологични съображения. Липсата на екологични традиции и култура у хората са основната причина за замърсените територии в страната според голям процент от запитаните /60,6 %/. Според анкетираните, новите пречиствателни станции са това, което е допринесло в най-голяма степен за чистотата на околната среда и опазването на природата по Оперативна програма „Околна среда“. Важно е да се отбележи, че хората са все по-информирани за инвестициите, които се грижат за здравето им и повишават качеството им на живот. През м. март 2016 г. едва 6,5 на сто от българите са били наясно, че МОСВ инвестира в строителство на пречиствателни станции, докато в края на годината този процент е значително увеличен – 35,9 на сто. За проектите за подмяна на ВиК мрежата през пролетта са били наясно едва 3,4 на сто, срещу 25,5 на сто в края на годината. Подобна е и ситуацията с депата за отпадъци – през март за строителството им са знаели едва 1,9 на сто от хората, а сега процентът е 16,6. Нараснало е и доверието към  институцията – два пъти е увеличен процентът на хората, които се доверяват на МОСВ за опазване на околната среда.

 

Изследване посочва: „Въглищните централи в ЕС трябва да затворят до 2030 г."
15.02.2017

Нов доклад на изследователския институт „Климатични анализи“ заключва, че страните от Европейския съюз трябва да затворят всички свои централи на въглища до 2030 г., ако искат да се придържат към спонсорираното от Организацията на обединените нации Споразумение от Париж за изменението на климата. В същото време, докладът посочва, че най-евтиният начин да се спазят целите на Споразумението, е да се замени въглищната енергия с възобновяема енергия и енергийна ефективност. Екологичният новинарски сайт Carbon Brief отчита, че 2030 г. е в съответствие с планираните фази за затваряне в Обединеното кралство, Дания, Финландия и Португалия. В Холандия и Франция също се говори за край на въглищата, докато в Германия и Полша затварянето до 2030 г. ще бъде сериозно предизвикателство. Според анализа, Парижките цели предвиждат 6.5 млрд. тона въглероден диоксид до 2050 г. Ако не се вземат мерки, и съществуващите въглищни централи продължат да работят до края на живота си, тогава ЕС ще надхвърли тези стойности с 85 на сто. Предвиденото поетапно спиране е базирано на предположението, че постигането на температурния лимит на Споразумението, е възможно. За да се постигне това обаче, ще се наложи т.нар. технологии за негативни емисии да „изсмукват“ въглеродния оксид от въздуха. Carbon brief посочва, че въглеродните емисии определено са високи, но въпросът е кога да спре всяка една от централите. „Климатични анализи“ е разработил „научно базиран график за затваряне“ за всяка една от тях, използвайки два подхода: според единия, първо да затворят най-малко ефективните въглеродни съоръжения, а според другия, първи да са най-малко печелившите. Ако ЕС иска бързо да сложи край на централите на въглища до 2030 г., както е посочено в доклада, ще трябва не само националните правителства да променят своите политики. „Климатични анализи“ е изготвил списък с политики, които се нуждаят от реформи. Това включва системата на ЕС за търговия с емисии (ETS), която понастоящем се обсъжда в Европейския парламент, и правилата на ЕС за възобновяема енергия, които трябва да бъдат финализирани през следващите няколко години.

Българска асоциация по рециклиране информира своите членове относно: График за обучения за работа с Национална информационна система за отпадъци (НИСО) - http://nwms.government.bg/wms/
31.01.2017

 

 

 Националната информационна система за отпадъци включва основно следната функционалност:

-   водене на отчетност и предоставяне на информация за отпадъци;  

  -   издаване на документи за извършване на дейностите с отпадъци съгласно изискванията на    

    чл. 35 ЗУО;    

  -   утвърждаване на работни листа за класификация на отпадъците;    

  -   водене и поддържане на публични регистри, съгласно изискванията на чл. 45, ал.1 ЗУО.    

  Системата дава възможност за достъп до следните електронни услуги (Е-услуги, за които не е нужен квалифициран електронен подпис):    

  - Публични регистри на:    

  - лицата, притежаващи разрешение за извършване на дейности с отпадъци и/или регистрационни документи за извършване на дейности с отпадъци, в т.ч. на тези от тях с прекратено действие;    

  - лицата, извършващи дейности като търговец и/или като брокер;    

- лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и моторни     превозни средства;  

- лицата, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване;  

- лицата, които пускат на пазара гуми;  

- лицата, които пускат на пазара минерални или синтетични масла;  

- лицата, които пускат на пазара полимерни торбички;  

- площадките за дейности с отпадъци от черни и цветни метали, излязло от употреба  

- електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба моторни превозни средства и негодни за употреба батерии и акумулатори.  

- Справки от публичните регистри по определени критерии, като: област, община, населено място, код на отпадък, операции с отпадъци, наименование на организацията,ЕИК на организацията, ключова дума.  

Системата позволява, извършването на следните електронни услуги (Е-услуги, за които е необходим квалифициран електронен подпис):  

- подаване на заявка за вписване, промяна и отписване в публичните регистри на лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, електрическо и електронно оборудване, минерални или синтетични масла, гуми и полимерни торбички;  

- подаване на заявка за вписване в публичният регистър на лицата, извършващи дейности като търговец и/или като брокер.  

Графикът за обучение за работа с НИСО за 2017 г. за месеците януари и февруари е както следва:   

- 18 януари и 15 февруари 2017 г. за експерти от РИОСВ и МОСВ;   

- 22 февруари 2017 г. за задължените лица, които ще ползват НИСО.   

При проявен интерес, моля, заявете участие на ел. поща: vroshleva@eea.government.bg  

Обученията за работа с НИСО ще се провеждат в Изпълнителна агенция по околна среда  от 14.00 – 16.00 ч. и ще продължат до края на 2017 г.  

 

НИСО ще е задължителна да се ползва от 01 януари 2018 г.

За колко време се разлагат битовите отпадъци в природата
15.01.2017

Вероятно и вкъщи са ви учили, че не е хубаво да се изхвърлят неща като дъвки, чашки, сламки, хартийки и други подобни, през прозореца на дома/на колата или просто ей така - защото наблизо няма кош за боклук. Не става въпрос само за възпитание - ще ви покажем колко години са необходими, за да успее околната среда да се справи с безхаберно изхвърлените продукти от човешкото свръх-потребление.  На Земята има милиарди тонове отпадъци. И с всяка изминала година в повечето страни тяхното количество се увеличава. Ако се замислите колко време е необходимо за разлагането на тези отпадъци, най-вероятно никога повече няма да си позволите да ги хвърлите на земята.  Електронното издание Hi-News предлага малка, но представителна подборка на най-разпространените в нашия бит отпадъци и времето за тяхното разлагане в природата. * хранителни отпадъци – около месец
* продукти от жизнената дейност – около 10-15 дни
* вестници – от 1 месец до цял сезон 

* картон – 3-4 месеца
* хартия – най-разпространената хартия за ксерокс се разлага за 2 години
* строителни материали – до 10 години
* желязна арматура – между 11 и 13 години
* консервни кутии – 10 години
* стари обувки – 10 години
* тухли и бетон – 100 години
* автомобилни акумулатори – 100 години
* фолио и станиол – 100 години
* батерии – 110 години
* автомобилни гуми – между 120 и 140 години
* пластмаса и пластмасови бутилки – най-малко 180-200 години
* алуминиеви кенове – това е най-опасният боклук, защото един кен се разлага за 500 години
* стъкло – 1000 години
* кора от портокал – 1/2 до 2 години
* салфетка - 3 месеца
* кибрит - 6 месеца
* запалка – 100-200 години
* фас от цигара - 1-2 години
* дъвка - 5 години
* найлонов плик - 20-100 години
* детска пелена за еднократна употреба – 500 години
* гумена подметка – 50-80 години Изводът: Не изхвърляйте на нерагламентирани места и сметища! Пазете природата чиста!

Българска асоциация по рециклиране: Приет е Законът за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците
21.12.2016

Днес, на 21 Декември 2016г., Народното събрание прие на второ четене внесения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Българска асоциация по рециклиране (БАР) счита, че голяма част от промените в закона осигуряват стабилна рамка, необходима за устойчивото развитие на сектора за рециклиране, тъй като с част от тях се намалява административната и финансова тежест за бизнеса, намаляват се някои санкции, и се създават по-добри условия за лоялна конкуренция в сектора.

Изравняването на различните режими и изисквания също е от значение за равнопоставеността на лицата, извършващи дейности с отпадъци и намаляването на сивия сектор. Стъпка в тази посока е въвеждането на банкови гаранции за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и за излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), тъй като досега такава гаранция имаше само за извършването на дейност с отпадъци от черни и цветни метали. Същевременно банковите гаранции за тези металсъдържащи отпадъци се фиксират в поносими за бизнеса граници, а именно в размер от 15 000 лв. на разрешение за извършване на дейност.

Друга стъпка в посока изравняване на режимите, е разширяването на обхвата на нормата за териториално разположение на площадките в промишлени или складови зони, към повече видове площадки за рециклируеми отпадъци. Така, вече на това изискване, освен площадките за металсъдържащите отпадъци, като беше досега, ще трябва да отговарят и площадките за отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и всички видове отпадъци от опаковки.

Положителен характер имат и новите текстове, които намаляват административната тежест в процедурите за кандидатстване за разрешителни и регистрационни документи за извършване на дейности с отпадъци, които са свързани с изясняване и оптимизиране на документите, които се изискват в тези процедури, без да налагат необходимост от промяна на предназначението на площадката и нови подробни устройствени планове.

Асоциацията изцяло подкрепя и предоставената чрез закона възможност за предаване на метални отпадъци от домакинствата и от физическите лица на всички възможни субекти, които притежават съответните разрешителни, независимо дали са частни площадки или такива, организирани от общини. По този начин се предоставя равен достъп до отпадъците и на частния и на публичния сектор, което е от изключително значение за адекватното снабдяване на пазара с вторични суровини и от своя страна ще допринесе за устойчивото развитие на рециклирането.

Не на последно място по важност е и разпоредбата, свързана с въвеждане на лимит за безкасово плащане за сделки на физически лица с определени метални отпадъци. Съгласно новите разпоредби в закона сделките на частния сектор с физически лица за определени метални отпадъци, ще се извършват в брой, т.е. касово само, когато тези сделки са до 100 лв. годишно.

Според Българска асоциация по рециклиране този лимит има положителна роля, и може дори да е по-голяма сума. Увеличаването му ще допринесе за увеличаването на събираемостта на вторичните суровини, и ще предотврати незаконното предаване на материал, с цел заобикаляне на нормата, както и „изтичането“ на материала към съседни държави, в които няма изисквания за безкасово плащане или лимитът е по-голям, за каквито рискове ни предупредиха от някои европейски държави.

Зареждане...
За реклама Еcology and Infrastructure Pol-PRIMETT II Да изчистим България заедно ‘Save the Planet’ (Управление на отпадъци и рециклиране)