Полезна информация
НОВИНИ
Процедура BG05M9OP001-1.021 - ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА по Оперативната програма „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 г. с краен срок за кандидатстване 30.06.2017 г.
31.05.2017

Целта на операцията е да повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. В отговор на тези съвременни предизвикателства в рамките на операцията ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия. В резултат ще се повиши адекватността на уменията им съобразено с актуалните нужди на бизнеса, ще се повиши производителността на труда им и ще се създадат условия за устойчива заетост и съответно заемане на по-качествени работни места.

Минимална и максимална стойност на безвъзмездната финансова помощ за Компонент I:

• Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 15 000 лева

• Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 3 911 660 лева

Минимална и максимална стойност на безвъзмездната финансова помощ за Компонент II:

• Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 15 000 лева

• Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева

По кодове за икономическа дейност допустими сектори са:

Сектор E: Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване

Код 36.00 Събиране, пречистване и доставяне на води

Код 37.00 Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

Код 38.11 Събиране на неопасни отпадъци

Код 38.12 Събиране на опасни отпадъци

Код 38.21 Обработване и обезвреждане на неопасни отпадъци

Код 38.22 Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци

Код 38.31 Разкомплектоване на отпадъци

Код 38.32 Рециклиране на сортирани отпадъци

Код 39.00 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци.

Повече информация за условията за кандидатстване:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/c57be7cc-eea1-4e43-9dac-7b3dcb3ffa4b

„Четири пъти повече енергия съхраняват батериите от рециклирани стъклени бутилки“

Евтин начин за превръщане на непотребните стъклени бутилки в литиево-йонни батерии e разработил екип от изследователи от Университета на Калифорния, Riverside’s Bourns College of Engineering. Особеното е, че тези батерии могат да съхраняват почти четири пъти повече енергия и са много по- издръжливи от обикновените батерии.

Тази практика би довела до намаляването на отпадъците, значително по-малко зареждания на преносимата електроника – мобилни телефони, компютри, таблети, както и електрическите автомобили.

Екипът от учени, ръководен от проф. Ченгиз Юзкан и проф. Михри Юзкан се фокусирали върху силициевият диоксид, намиращ в стъклото на бутилките, който би могъл да осигури силициеви наночастици с висока чистота за направата на литиево-йонни батерии.

Според лабораторния тест, монетните клетъчни батерии, които са произведени със силициеви аноди, направени от стъклените бутилки, значително надминават показателите на конвенционалните батерии – до 4 пъти – и показват отлична електрохимична производителност.

Тристепенният процес на производство на анодите започва чрез раздробяване и смилане на стъклените бутилки до създаването на фин бял прах. След това силициевият диоксид се превръща в наноструктуриран силиций. Следва покриване на силициевите наночастици с въглерод.

Екипът от университета очаква новите високоефективни батерии не само да разширят пробега на електрическите автомобили, но и да осигурят по-дългото използване на лаптопи, мобилни телефони и други електронни устройства.  

Предстоящо: Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“
28.04.2017

Наименование на процедурата: „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите”

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ: Повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез разработване и прилагане на нови решения, техники и методи

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 71 644 656.11 лв.

Допустими кандидати за участие: съществуващи МСП от преработващата промишленост

Примерни допустими дейности: дейности за изпълнението на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно и устойчиво използване на ресурсите, в областите отпадъци, води, рециклиране на материали; информация и публичност.

Категории допустими разходи: инвестиционни разходи /ДМА и ДНА/, разходи за услуги, разходи за материали и консумативи, разходи за организация и управление.

Максимален процент на съфинасиране: 35% - 75%.

Индикативна дата на обявяване на процедурата: м. юли 2017 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: м. октомври 2017 г.

Българска асоциация по рециклиране: По темата за старите батерии - Защо са вредни за нашето здраве?

          Разговор с Александър Яврийски – Изпълнителен директор на една от организациите за рециклиране на негодни за употреба батерии и акумулатори                 

 

        Г-н Яврийски, защо трябва да предаваме батериите за рециклиране?

  • Батериите, макар и малки по размер, след излизането си от употреба стават опасен отпадък и могат лесно да изпуснат вещества вредни не просто за околната среда, но и директно за нашето здраве. Освен това производството им е енергоемък процес и добива на съдържащите се в тях материали, освен че е от изчерпаеми източници, е съпроводен и с трудна и допълнително натоварваща околната среда преработка. Разделното събиране и последващото рециклиране на негодните за употреба батерии осигурява едновременно предпазване от отделяне на вредни за здравето вещества и пестене на природни ресурси, тъй като получените в следствие на рециклирането материали са пречистени и годни за повторна употреба в индустриалните производства.

    Какво става с тези, които държим в къщи и как те влияят върху здравето ни?

  • Най-разпространените батерии – алкалните са податливи на изтичане на съдържащия се в тях електролит, което може да доведе до дихателни проблеми и дразнене на очите и кожата. Често се случва такива стари батерии да бъдат забравяни или в някое чекмедже или в уред, който не употребяваме дълго, така намирайки ги след известно време се наблюдава изтичане на вещество, което е довело до корозия на уреда и причинява дразнене. Отделно от това са преките опасности от неправилно съхранение дори и на здрави батерии – при опити за зареждане на батерии, които не са презареждащи се; при съхранение на литиеви батерии до източници на топлина е възможна експлозия и редица други. Това е видимата страна на вредата, а има и невидима – натрупването на тежки метали в околната среда и нашите организми – не се усеща веднага и пряко, но има последствия в бъдеще време, отлагат се в почвите, водите.

    Къде можем да предаваме непотребните вече батерии? Какво правят с тях?

  • До преди 10 години, когато се повдигнеше въпроса за разделно събиране на батерии, обикновено коментара беше „няма къде“. Сега в цялата страна има над 11 000 места за разделно събиране – в магазини, търговски вериги, обществени сгради, училища, болници, офис сгради. Практически няма човек на когото да не му е осигурено място, където в максимална близост и с минимални усилия да могат да бъдат върнати и разделно събрани старите батерии. Важно е да се отбележи, че всеки търговски обект, в който се продават батерии, има законовото задължение да осигури съд за разделно събиране и да предостави възможност за връщане на негодни батерии за рециклиране. Веднъж попаднали в съд и след като той се запълни, събраните батерии се извозват по график или по заявка и попадат на лицензирана площадка за дейности с отпадъци, където се сортират по вид и химичен състав и се подготвят за рециклиране в подходящи за целта инсталации. Получените материали се връщат обратно в индустрията за допълнителна преработка и употреба в производството на нови продукти.

       

 

Купуването на „зелени“ ИТ продукти не ни прави зелени
31.03.2017

   

Проучване на британското QUT Business School твърди, че мениджърите на компании трябва да извървят целия път, когато са решили да направят бизнеса си зелен поредством технологии, а не да се залъгват, че с купуването на зелени ИТ системи ще направят компаниите си екологични. Изследването е публикувано в изданието „Журнал за информационните системи“ и разглежда въпросите как зелените ИТ решения трябва да бъдат подкрепени и от не-технологични практики като въвеждане на екологично управление и реинженеринг на процесите. За да бъде предприятието наистина екологично, са нужни много по-съществени промени от инвестициите в зелени ИТ, тъй като те се изплащат по отношение намаляването на разходите, но това касае стратегиите и практиките в компанията, които трябва да бъдат инициирани от ръководството и реално са приоритет само на ИТ отдела. “Накратко, зелените ИТ помагат за намаляване на последиците от производството, експлоатацията и изхвърлянето на ИТ оборудването и инфраструктурата“, казва проф. Ян Рекер от QUT. „Примери за това са закупуването на компютри с етикет за екологичност, които се изключват автоматично, внедряването на системи за консолидиране на сървърите, устройствата за съхранение с цел пестене на енергия“, и др. Тези практики, според ученът, са насочени към намаляване на ресурсите, използването на енергия и намаляване на електронните отпадъци, което без съмнение е полезно за бизнеса и околната среда, но не е същността на „екологизацията“ на бизнеса. То не прави предприятията истински устойчиви, казва Рекер, а може да се окаже всъщност дори, че преди придобиването на тези технологии компанията е била по-екологична. По-важното е, да се въведат екологични практики, които да се превърнат в стандартно поведение за дадената компания. Това може да включва например, двустранното печатане на документи „по подразбиране“, вместо едностранно, черно-бяло също „по подразбиране, вместо цветно. Промените, които касаят не само технологиите, но и поведението в организацията, правят възможно истинското намаляване на въглеродния отпечатък и това е, което носи реални ползи за околната среда.  

Зареждане...
За реклама Еcology and Infrastructure Pol-PRIMETT II Да изчистим България заедно ‘Save the Planet’ (Управление на отпадъци и рециклиране)