Полезна информация
НОВИНИ
Евро-министрите се споразумяха за целите за икономии на енергия след 2021 г.

 

Срещата на европейските министри по въпросите на енергетиката в Люксембург представлява последната възможност на Малтийското председателство да постигне амбициозна позиция на Съвета относно рамката за енергийна ефективност до 2030 г.

След продължителни дискусии, министрите на ЕС постигнаха компромисно споразумение относно целите за енергоспестяване след 2021 г., преодолявайки първото препятствие пред прилагането на Парижкото споразумение за намаляване на въглеродните емисии и ограничаване на негативните последици от глобалното затопляне.

Европейската комисия беше предложила обвързваща обща цел за енергийна ефективност от 30% и годишна цел за икономии в размер на 1,5% до 2030 г.

Водени от Франция и Германия, много държави-членки, сред които Португалия, Швеция, Италия, Люксембург и Ирландия, показаха подкрепата си за по-строги правила и цели, докато Великобритания, подкрепена от Малта, Полша и др., поиска въвеждането на по-голяма гъвкавост и по-малко обвързващи цели.

Освен очакваните ползи за околната среда, според оценката на ЕК, целта от 30 % също така ще създаде 400 000 нови работни места, ще увеличи европейската икономическа продукция и ще намали зависимостта на континента от вноса на газ с 12 %.

Такава цел може да бъде постигната чрез подобряване на енергийна ефективност и потреблението на енергия в сградите, налагането на по-ефективни потребителски стоки и въвеждане на модерни електромери.

До края на годината трите европейски институции - Съветът, Парламентът и Комисията - ще започнат преговорите, за да постигнат окончателно споразумение.

 

Първия в света стандарт за кръгова икономика вече е факт
15.06.2017

 

Един от основните приоритети на ЕС е концепцията за кръгова икономика, като част от тенденцията за устойчиво развитие.  Кръговата икономика е алтернатива на традиционната линейна икономика /„направи, използвай, изхвърли“/, чийто модел предполага съхраняването на ресурсите за възможно най-дълго време, извличане на максималната им стойност по време на употреба, и повторното влагане на материалите в края на техния жизнен цикъл.

Интересът към кръговата икономика постоянно расте, тъй като кръговият процес се стреми към ниско въздействие върху околната среда чрез ограничаване на количеството отпадъци и прекомерната употреба на ресурси, като превръща стоките в ресурси след тяхната употреба с цел повторна употреба, вторично производство, рециклиране, и намаляване на отпадъчните материали.

Факт е вече и първият професионален стандарт за корпоративно приложение на принципите на кръговата икономика, разработен от британския Института за управление и оценка на околната среда в сътрудничество с BSI Group. Неговата цел е да подпомогне компаниите в прехода им към по-екологосъобразно и по-ресурсоефективно бъдеще.

Новият стандарт BS8001 би могъл да помогне на различни по своята мащабност бизнеси да интегрират принципите на кръговата икономика както в дългосрочните си стратегии, така и в ежедневните си дейности, като идеята е да се увеличи използването на „кръгови“ бизнес практики в Обединеното кралство.

BSI вече е разработила редица стандарти, които подкрепят екологични практики като предотвратяването на отпадъците, ресурсната ефективност, екодизайна и повторното използване.

Стандартът е проектиран така, че да може да се прилага във всяка организация, независимо от местоположението, типа, размера и сектора. За прилагането на стандарта не са необходими специализирани познания за кръговата икономика, изтъкват създателите му. Насоките, които го придружават, осигуряват бърз напредък и незабавни ползи от реорганизацията на бизнес-практиките, според BSI.

 

Процедура BG05M9OP001-1.021 - ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА по Оперативната програма „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 г. с краен срок за кандидатстване 30.06.2017 г.
31.05.2017

Целта на операцията е да повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. В отговор на тези съвременни предизвикателства в рамките на операцията ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия. В резултат ще се повиши адекватността на уменията им съобразено с актуалните нужди на бизнеса, ще се повиши производителността на труда им и ще се създадат условия за устойчива заетост и съответно заемане на по-качествени работни места.

Минимална и максимална стойност на безвъзмездната финансова помощ за Компонент I:

• Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 15 000 лева

• Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 3 911 660 лева

Минимална и максимална стойност на безвъзмездната финансова помощ за Компонент II:

• Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 15 000 лева

• Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева

По кодове за икономическа дейност допустими сектори са:

Сектор E: Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване

Код 36.00 Събиране, пречистване и доставяне на води

Код 37.00 Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

Код 38.11 Събиране на неопасни отпадъци

Код 38.12 Събиране на опасни отпадъци

Код 38.21 Обработване и обезвреждане на неопасни отпадъци

Код 38.22 Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци

Код 38.31 Разкомплектоване на отпадъци

Код 38.32 Рециклиране на сортирани отпадъци

Код 39.00 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци.

Повече информация за условията за кандидатстване:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/c57be7cc-eea1-4e43-9dac-7b3dcb3ffa4b

„Четири пъти повече енергия съхраняват батериите от рециклирани стъклени бутилки“

Евтин начин за превръщане на непотребните стъклени бутилки в литиево-йонни батерии e разработил екип от изследователи от Университета на Калифорния, Riverside’s Bourns College of Engineering. Особеното е, че тези батерии могат да съхраняват почти четири пъти повече енергия и са много по- издръжливи от обикновените батерии.

Тази практика би довела до намаляването на отпадъците, значително по-малко зареждания на преносимата електроника – мобилни телефони, компютри, таблети, както и електрическите автомобили.

Екипът от учени, ръководен от проф. Ченгиз Юзкан и проф. Михри Юзкан се фокусирали върху силициевият диоксид, намиращ в стъклото на бутилките, който би могъл да осигури силициеви наночастици с висока чистота за направата на литиево-йонни батерии.

Според лабораторния тест, монетните клетъчни батерии, които са произведени със силициеви аноди, направени от стъклените бутилки, значително надминават показателите на конвенционалните батерии – до 4 пъти – и показват отлична електрохимична производителност.

Тристепенният процес на производство на анодите започва чрез раздробяване и смилане на стъклените бутилки до създаването на фин бял прах. След това силициевият диоксид се превръща в наноструктуриран силиций. Следва покриване на силициевите наночастици с въглерод.

Екипът от университета очаква новите високоефективни батерии не само да разширят пробега на електрическите автомобили, но и да осигурят по-дългото използване на лаптопи, мобилни телефони и други електронни устройства.  

Предстоящо: Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“
28.04.2017

Наименование на процедурата: „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите”

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ: Повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез разработване и прилагане на нови решения, техники и методи

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 71 644 656.11 лв.

Допустими кандидати за участие: съществуващи МСП от преработващата промишленост

Примерни допустими дейности: дейности за изпълнението на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно и устойчиво използване на ресурсите, в областите отпадъци, води, рециклиране на материали; информация и публичност.

Категории допустими разходи: инвестиционни разходи /ДМА и ДНА/, разходи за услуги, разходи за материали и консумативи, разходи за организация и управление.

Максимален процент на съфинасиране: 35% - 75%.

Индикативна дата на обявяване на процедурата: м. юли 2017 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: м. октомври 2017 г.

Зареждане...
За реклама Еcology and Infrastructure Pol-PRIMETT II Да изчистим България заедно ‘Save the Planet’ (Управление на отпадъци и рециклиране)