Полезна информация
НОВИНИ
Много от опаковките са твърде сложни за рециклиране
31.07.2017

Наскоро Британската асоциация за рециклиране призова производителите да преосмислят дизайна на опаковките на продуктите си. Оказва се, че поради сложността на изработката им, бутилките и цилиндрични кутии от чипс са някои от най-трудните за рециклиране опаковки.  Много от бутилките за напитки също са трудни за рециклиране, тъй като имат етикети, изработени от специфичен вид пластмаса. Други видове опаковки, не по-малко трудни за рециклиране са бутилките за почистващи спрейове, в чиято изработка са включени различни по вид пластмаси, както и тарелките за храна за подгряване в микровълнова печка, които са проблематични, защото черната пластмаса не е подходяща за рециклиране. Цилиндричните ктуии от чипс например представляват сериозно предизвикателство за рециклиране поради разнообразието от материали, използвани за направата им. В опаковката са включени метални елементи, пластмасови компоненти и фолио. На другия край на скалата са опаковките, които се изработват от един и същ вид пластмаса и са лесни за рециклиране – например някои видове бутилки за безалкохолни напитки. На база изводите от направения анализ, Британската асоциация за рециклиране отправи призив към всички производители да се фокусират повече върху последствията от дизайна на продуктите си и да подобрят и преосмислят начина на производство на опаковките. В отговор на призива на асоциацията, редица компании изразиха силно възмущение. Някои отговориха с публични изявления, че опаковките им са необходими за гарантиране на качеството на продуктите. Разнообразните материали и структурата им са важни за предпазването на храните от замърсявания от околната среда и запазването на свежия им вид.  

 Източник: greentech.bg  

 

Пластмасите в нашето ежедневие – доколко са опасни за здравето ни
15.07.2017

 

В забързаното ни ежедневие, съзнателно или не, използваме най-различни видове пластмаси – от бутилките за вода и четките за зъби до пликовете и торбичките за покупки, домакински съдове и мн. други.

Повечето пластмасови изделия, които използваме, са обозначени с цифра от 1 до 7, която е разположена в триъгълник, символизиращ рециклиране, служещ за ориентир каква точно е използваната пластмаса и по какъв начин да се рециклира след нейната употреба.
По-надолу са изброени най-масовите видове пластмаси, които използваме в нашето ежедневие, с основните им
характеристики:
1 polyethylene terephthalate (PET или PETE) този вид пластмаси се използват за производство на бутилки за минерална вода, газирани и безалкохолни напитки, сиропи за кашлица, опаковки на бисквити, полиестерни влакна.

2 high density polyethylene (HDPE) – пластмаси, които също се използват за бутилки, пликове за пазаруване, торбички за фризер, бутилки за прясно мляко, кутии за сладолед и сокове, опаковки на почистващи препарати, кошчета за отпадъци, за капачки на минерална вода и др.

3 polyvinyl chloride (V или PVC) – този вид пластмаси се използват за производството на бутилки за съхранение на нехранителни продукти, опаковки за козметични продукти, блистери, изолация на електрически уреди, тръбопроводи, канализация, огради, дограма, подови настилки.

4 low density polyethylene (PELD или LDPE) представлява полиетилен с ниска плътност и се използва за торбички за еднократна употреба, различни видове контейнери, диспенсъри за течни сапуни, опаковки на шампоани, миещи препарати, домакинско фолио, опаковки на козметични продукти, лабораторно оборудване и др.

5 polypropylene (PP) – пластмаси, използващи се за сламки, чинии за микровълнови фурни, градински пластмаси, чаши, контейнери за храна, домакински съдове, опаковки на солети, бисквити и др. сладкарски и тестени продукти, кофички за кисело мляко и плодови млека.

6 polystyrene (PS) – характерното за този вид пластмаси е, че се използват за производство на чашки за кафе за еднократна употреба, имитации на стъклени чаши, кутии за храна за вкъщи, саксии, играчки, вентилационни тръби, кутийки за CD/DVD, играчки, видео и др.   

Евро-министрите се споразумяха за целите за икономии на енергия след 2021 г.

 

Срещата на европейските министри по въпросите на енергетиката в Люксембург представлява последната възможност на Малтийското председателство да постигне амбициозна позиция на Съвета относно рамката за енергийна ефективност до 2030 г.

След продължителни дискусии, министрите на ЕС постигнаха компромисно споразумение относно целите за енергоспестяване след 2021 г., преодолявайки първото препятствие пред прилагането на Парижкото споразумение за намаляване на въглеродните емисии и ограничаване на негативните последици от глобалното затопляне.

Европейската комисия беше предложила обвързваща обща цел за енергийна ефективност от 30% и годишна цел за икономии в размер на 1,5% до 2030 г.

Водени от Франция и Германия, много държави-членки, сред които Португалия, Швеция, Италия, Люксембург и Ирландия, показаха подкрепата си за по-строги правила и цели, докато Великобритания, подкрепена от Малта, Полша и др., поиска въвеждането на по-голяма гъвкавост и по-малко обвързващи цели.

Освен очакваните ползи за околната среда, според оценката на ЕК, целта от 30 % също така ще създаде 400 000 нови работни места, ще увеличи европейската икономическа продукция и ще намали зависимостта на континента от вноса на газ с 12 %.

Такава цел може да бъде постигната чрез подобряване на енергийна ефективност и потреблението на енергия в сградите, налагането на по-ефективни потребителски стоки и въвеждане на модерни електромери.

До края на годината трите европейски институции - Съветът, Парламентът и Комисията - ще започнат преговорите, за да постигнат окончателно споразумение.

 

Първия в света стандарт за кръгова икономика вече е факт
15.06.2017

 

Един от основните приоритети на ЕС е концепцията за кръгова икономика, като част от тенденцията за устойчиво развитие.  Кръговата икономика е алтернатива на традиционната линейна икономика /„направи, използвай, изхвърли“/, чийто модел предполага съхраняването на ресурсите за възможно най-дълго време, извличане на максималната им стойност по време на употреба, и повторното влагане на материалите в края на техния жизнен цикъл.

Интересът към кръговата икономика постоянно расте, тъй като кръговият процес се стреми към ниско въздействие върху околната среда чрез ограничаване на количеството отпадъци и прекомерната употреба на ресурси, като превръща стоките в ресурси след тяхната употреба с цел повторна употреба, вторично производство, рециклиране, и намаляване на отпадъчните материали.

Факт е вече и първият професионален стандарт за корпоративно приложение на принципите на кръговата икономика, разработен от британския Института за управление и оценка на околната среда в сътрудничество с BSI Group. Неговата цел е да подпомогне компаниите в прехода им към по-екологосъобразно и по-ресурсоефективно бъдеще.

Новият стандарт BS8001 би могъл да помогне на различни по своята мащабност бизнеси да интегрират принципите на кръговата икономика както в дългосрочните си стратегии, така и в ежедневните си дейности, като идеята е да се увеличи използването на „кръгови“ бизнес практики в Обединеното кралство.

BSI вече е разработила редица стандарти, които подкрепят екологични практики като предотвратяването на отпадъците, ресурсната ефективност, екодизайна и повторното използване.

Стандартът е проектиран така, че да може да се прилага във всяка организация, независимо от местоположението, типа, размера и сектора. За прилагането на стандарта не са необходими специализирани познания за кръговата икономика, изтъкват създателите му. Насоките, които го придружават, осигуряват бърз напредък и незабавни ползи от реорганизацията на бизнес-практиките, според BSI.

 

Процедура BG05M9OP001-1.021 - ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА по Оперативната програма „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 г. с краен срок за кандидатстване 30.06.2017 г.
31.05.2017

Целта на операцията е да повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. В отговор на тези съвременни предизвикателства в рамките на операцията ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия. В резултат ще се повиши адекватността на уменията им съобразено с актуалните нужди на бизнеса, ще се повиши производителността на труда им и ще се създадат условия за устойчива заетост и съответно заемане на по-качествени работни места.

Минимална и максимална стойност на безвъзмездната финансова помощ за Компонент I:

• Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 15 000 лева

• Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 3 911 660 лева

Минимална и максимална стойност на безвъзмездната финансова помощ за Компонент II:

• Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 15 000 лева

• Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева

По кодове за икономическа дейност допустими сектори са:

Сектор E: Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване

Код 36.00 Събиране, пречистване и доставяне на води

Код 37.00 Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

Код 38.11 Събиране на неопасни отпадъци

Код 38.12 Събиране на опасни отпадъци

Код 38.21 Обработване и обезвреждане на неопасни отпадъци

Код 38.22 Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци

Код 38.31 Разкомплектоване на отпадъци

Код 38.32 Рециклиране на сортирани отпадъци

Код 39.00 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци.

Повече информация за условията за кандидатстване:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/c57be7cc-eea1-4e43-9dac-7b3dcb3ffa4b

Зареждане...
За реклама Еcology and Infrastructure Pol-PRIMETT II Да изчистим България заедно ‘Save the Planet’ (Управление на отпадъци и рециклиране)