Полезна информация
НОВИНИ
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ - „С ОБЕДИНЕНИ УСИЛИЯ СРЕЩУ НЕЗАКОННИТЕ ПЛОЩАДКИ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА СКРАП“
12.04.2012

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО РЕЦИКЛИРАНЕ Ви кани най-любезно на ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ която ще се проведе във вторник, 17 април 2012 г. от 11.00ч в Национален пресклуб БТА.

■ Защо нарастват незаконните площадки за изкупуване на скрап?

■ Как работи една незаконна площадка и как може да се противодейства?

■ Може ли с измененията в Закона за управление на отпадъците да се ограничи разрастването на сивия сектор и да се гарантира стабилното развитие в бранша?

Отговорите на тези и всички други интересуващи Ви въпроси ще получите от:

  • Борислав Малинов – Председател на Българска асоциация по рециклиране (БАР)
  • Владимир Димитров – Изпълнителен директор на БАР
  • Иво Георгиев – Председател на Асоциация на рециклиращата индустрия (АРИ)
  • Петър Кичашки – Член на УС на АРИ

     

Линк към информацията

ФОРУМ ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ, РЕЦИКЛИРАНЕ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ
26.03.2012

От 28-ми до 30-ти март София ще се превърне в зелената столица на Югоизточна Европа. Това ще бъде времето, когато ще се проведе най-мащабното в България събитие за екология и въозбновяема енергия, на което патрньор е Българска асоциация по рециклиране: Конгрес и изложба за енергийна ефективност и възобновяема енергия (EE и ВЕ), Изложба за соларни технологии SEE Solar и Конференция и изложба за управление на отпадъци, рециклиране и екология ’Save the Planet’.

Изявата ще събере инвеститори и експерти от региона, които ще имат възможността да се запознаят с най-добрите световни практики и да видят на едно място богато разнообразие на иновативни продукти. Посредством участието Ви, ще имате възможността да почерпите изключителен опит и ноу-хау от презентациите на над 80 лектори от 18 държави по актуална проблематика:

§ На 28-ми март ще се дискутират въпроси за финансиране на ЕЕ и ВЕИ проекти. В сесията ”Управление на отпадъци” и „Депониране” ще участват експерти от Международната асоциация за твърди отпадъци, Българската асоциация по рециклиране, Българската стопанска камара и Технологичния университет във Виена.

§ Енергийната ефективност ще бъде акцент през втория ден от изявата. Каква е новата европейска политика и регулаторните рамки, какво е състоянието и тенденциите на пазара и какви са възможностите на централизираното отопление и охлаждане – отговори ще дадат лектори от Европейската комисия, Световния алианс за децентрализирана енергия, Австрийската енергийна агенция и др.

§ Специална сесия ще бъде посветена на енергията от отпадъци, в рамките на която Европейските доставчици на технологии за получаване на енергия от отпадъци ще се фокусират върху екологичните и законодателни изисквания. Друга интересна тема е биомасата – нейният потенциал като източник на ресурси. Въпреки развитието на технологиите най-доброто решение за справяне с проблемите с отпадъците е превенцията и рециклирането. Експерти от АCR+ ще разгледат примери от големи европейски градове.

§ Разнообразие от паралелни инициативи:Двустранни бизнес срещи в областта на управлението на отпадъци, рециклиране и околна среда, организирани от Enterprise Europe Network ; Конкурс "Българска Екообщина" - ще бъдат наградени номинираните общини в Конкурса с постижения в областта на енергийната ефективност, ВЕИ и управлението на отпадъците; Италианският опит в интегрираното управление на отпадъците; Австрийски семинар "Техника за околната среда"; Семинар за американския опит в областта на възобновяемата енергия и енергийната ефективност. ИЗЛОЖБАТА - 4 зали и на външни площи. Водещи имена като Canadian Solar, REC, JCS Solar, Csun, Global Wind Power, Solarezo, Алукьонигщал, Susinoil, Cink Hydro, Muyang Group и мн. др. ще представят системи за възобновяема енергия от вятър, слънце, вода и биомаса.

Решения за повишаване на енергийната ефективност, които намират широко приложение в индустрията и бита - от АББ. Силно присъствие на австрийски компании в областта на управлението на отпадъците на колективния австрийски щанд.

 

КС ОТМЕНИ СПОРНИ ТЕКСТОВЕ В ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
23.03.2012

12-те членове на Конституционния съд единодушно отмениха два текста в Закона за управление на отпадъците, приети от ГЕРБ, въпреки че бизнесът се обяви категорично против тях. Разпоредбите въвеждаха изискване площадките за метални отпадъци да са разположени само на територии, определени за тази цел с общ устройствен план (ОУП). Според КС обаче текстовете противоречат на конституцията и основно на принципа на свободната стопанска инициатива, който дава гаранции за еднакви условия за стопанска дейност на всички граждани и фирми. Делото бе образувано по искане на 58 депутати от опозицията, според които с тези текстове се въвежда неравноправно третиране на икономическите оператори в зависимост от това дали площадките са изградени на територии, които имат ОУП или не.

Според тях се стига и до заличаване на законно направени инвестиции, без да е предвидена възможност за защита или компенсация по какъвто и да е начин. На практика КС се съгласи с техните аргументи. Като страни по делото бяха конституцирани: Министерския съвет, Министерството на околната среда и водите, Института за модерна политика, Българската асоциация на металургичната индустрия, Българската асоциация по рециклиране, Българската стопанска камара, Сдружението “Гражданска инициатива на търговците на отпадъци от черни и цветни метали и тяхното рециклиране“ (с ново наименование Сдружение “Асоциация на рециклиращата индустрия” – решение по ф.д. № 442/2011 г.).

Становището на Българската стопанска камара е в подкрепа на искането за противоконституционност и несъответствие с международните договори. Тя намира, че изискването за общ устройствен план е с ретроактивно действие, противоречи на принципа на свободна стопанска инициатива и на закрила на частната собственост. Според нея се въвежда неравноправно третиране на търговците, условия за монополизиране на пазара и се поставят под заплаха от прекратяване и съкращаване основни, включително експортни дейности, както и инвестиции. В становището си Българската асоциация по рециклиране изразява разбирането си за противоконституционност поради нарушаване на принципа на правовата държава в сферата на нормотворчеството и различното нееднакво прилагане на закона по отношение на лицата и на територията (всички населени места) чрез въвеждането императивно на изискването за приет общ устройствен план (ОУП) като предпоставка за осъществяване на дейности с отпадъци.

Българската асоциация на металургичната индустрия подкрепя искането за обявяване на противоконституционност и счита, че атакуваните разпоредби са обект на всеобщо неодобрение от бранша. Намира, че въпреки пълното съответствие с нормативната уредба при изграждането на площадките, ще се закрият стотици площадки по причини, които не зависят от операторите на една регламентирана от закона дейност. Отговорни според асоциацията са общините, които следва да изработят ОУП. Посочват се негативните последици поради игнориране принципа на равнопоставеност на субектите и на защита на инвестициите, заложен в чл. 19, ал. 3 от Конституцията. Негативно е и създаването на условия за натрупване на метални отпадъци с произтичащи от това замърсявания на природната среда и риск за възникване на нерегламентирани сметища, като се намаляват и количествата на събраните и оползотворени отпадъци, с което ще се засегне и външнотърговският баланс.

Асоциацията намира, че изискването на закона за общ устройствен план противоречи на Директиви 2006/66/ЕО и 2002/96/ЕО, Рамкова директива 2008/98/ЕО и Регламент за превоз на отпадъци 1013/2006/ЕП, като се нарушава принципът в законодателството за самодостатъчност и близост, както и изискването за използването на вторичните метали, а също и за защита на здравето на хората и приоритетното отстраняване на отпадъците още при източника на замърсяването на околната среда. Сдружение “Гражданска инициатива на търговците на отпадъци от черни и цветни метали и тяхното рециклиране” (ново наименование Сдружение “Асоциация на рециклиращата индустрия”) се присъединява към доводите в искането и представя доказателства в подкрепа на становището си. Посочва, че уточнението “общи”, отнасящо се до устройствените планове в разпоредбите на чл. 13а, ал. 3 и чл. 54, ал. 2 от ЗУО, е вмъкнато в законопроекта за изменение и допълнение на ЗУО между първо и второ гласуване в Народното събрание и е направено от заместник-министъра на околната среда и водите в нарушение на Конституцията и на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС), тъй като министърът не е от оправомощените лица, разполагащи със законодателна инициатива и предложението му е следвало да бъде оставено без разглеждане от водещата комисия.

Министерството на околната среда и водите намира иска за неоснователен. Според него по-строгите правила в ЗУО са в защита на важни обществени интереси, като се преустановява възможността за безконтролно разполагане на площадки в зони с непроизводствено и нестопанско предназначение, концентрират се дейностите по управление на отпадъците на определени територии, което е и в защита на правото на гражданите по чл. 55 от Конституцията. След масовите протести на рециклиращите фирми срещу ограничението с общия устройствен план на общините, от екоминистерството склониха да направят поправка, позволяваща само наличието на градоустройствен план, за да работят площадките за старо желязо. Те обаче още не са приети от парламента окончателно, а междувременно заради влезлите в сила нови изисквания от 15 февруари, бяха затворени близо 500 лицензирани пункта за черни и цветни метали.

"Държавната намеса в икономиката трябва да се фокусира в създаване на подходящи условия за работа на бизнеса, като при това се отчита крайното удовлетворяване на обществените потребности на всички нива и от национално, и от местно значение. Противното означава, че има привилегировани стопански субекти – тези, чиито площадки са изградени при съществуващ и в действие общ устройствен план, и такива, чиито площадки се намират в селища, в които не са приети общи устройствени планове, а всички правни субекти, вкл. и държавата, и общините, са равнопоставени при упражняването на частната собственост", се казва в решението на КС.

Вижте решението на Конституционния съд

ТРЕТИ ПРОТЕСТ СРЕЩУ ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА 7 И 8 МАРТ 2012 Г. (сряда и четвъртък)!!!
06.03.2012

Трети протест срещу закона за управление на отпадъците на 7 и 8 март 2012 г.(сряда и четвъртък)!!! Над 350 тежкотоварни автомобила от цялата страна ще се включат в шествието Протестното шествие под надслов „Машини за скрап II” ще започне утре, 07.03.2012 г. (сряда) в 11.00 ч. от бул. „Ботевградско шосе”. Техниката ще премине по бул. „Данаил Николаев”, пл. Сточна гара, бул. „Сливница” до „Околовръстен път”.

За пореден път, представителите на бизнеса от рециклиращата промишленост, ще изразят категоричното си несъгласие с ограничителния и рестриктивен подход на държавата към бранша, липсата на желание за диалог и намиране на работещи решения за проблемите в отрасъла. Протестът се организира от Асоциацията на рециклиращата индустрия (предишно наименование: Гражданска инициатива на търговците на отпадъци от черни и цветни метали и тяхното рециклиране) и Българска асоциация по рециклиране (БАР).

Двете асоциации представляват общо около 600 големи, малки и средни фирми от рециклиращата промишленост, които са инвестирали през последните 15 години над 1,136 млрд. лева в технологии, машини, изграждане на площадки, закупуване на специализирани автомобили и кранове, обучение на служители. Дейността на фирмите в сектора е нарушена от създадения правен вакуум, между сега действащия закон и законопроектът за управление на отпадъците, който се разглежда на второ четене в Комисията по околна среда и водите (КОСВ) в 41-то Народно събрание от месец юли 2011 г.

Нито едно от съществените предложения на бизнеса не е прието в Доклада на работната група по законопроекта, въпреки декларираните намерения за промени от вносителите от МОСВ. Нещо повече, заради липсата на Общ устройствен план в общини, вече са затворени 452 площадки за събиране на отпадъци от черни и цветни метали. Останалите 1500 фирми нямат информация дали ще продължат да работят или трябва да затворят, поради липсата на потвърждение, че отговарят на изискванията на ЗУО, въпреки, че са внесли изискуемите документи в срок до 15.02.2012 г. За допълнителна информация: 02/953 3288;

ПОЧТИ 60 % ОТ БЪЛГАРИТЕ НЕ СА СЪГЛАСНИ ДА ПРЕДАВАТ МЕТАЛНИТЕ СИ ОТПАДЪЦИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО
28.02.2012

Това сочат данните от националното представително телефонно социологическо проучване на НОЕМА. 34% са съгласни да предават металните си отпадъци безвъзмездно, а останалите 10 % не могат да преценят. Проучването е проведено в периода 12-19 февруари 2012 година.

Интервюирани са 1000 души от София, областните градове, други градове и села в цялата страна. Обхванати са всички възрастови групи. Над 2/3 (78 %) от българите не са запознати с предстоящите промени в закона за управление на отпадъците и по-конкретно с факта, че няма да могат да получават заплащане срещу предаване на метални отпадъци. Ако бъдат премахнати пунктовете за предаване на метални отпадъци от някои населени места – над половината от хората (53 %) ще изхвърлят този тип отпадъци „в” или „до кофите с битови отпадъци”. Само една четвърт (25 %) са склонни да ги извозват до определените за това места.

Разстоянието, на което биха превозвали, сами, металните си отпадъци, за да ги предадат безвъзмездно, е не по-голямо от „до 5 км”. Над 40% от българите категорично заявяват, че не биха извозили металните си отпадъци, за да ги предадат безвъзмездно, както се предвижда в проекто закона за управление на отпадъците, който се гледа на второ четене в Комисията по околна среда и водите (КОСВ) на Народното събрание.

Почти половината от българите (46 %), смятат, че населените места няма да станат по чисти, ако предаването на металните отпадъци се извършва безвъзмездно. Останалите (45%), смятат, че населените места ще станат по-чисти, а 9 % не могат да преценят, как това ще се отрази на чистота на градовете. Над 60% от българите споделят мнението, че контролът на държавата върху пунктовете за изкупуване на метални отпадъци, към момента, е неефективен. Изследването е поръчано от Асоциация на рециклиращата индустрия (АРИ) и Българска асоциация по рециклиране (БАР).

Двете асоциации представляват общо около 600 големи, средни и малки фирми за събиране, третиране и рециклиране на отпадъци в България, които са инвестирали през последните 10-15 години над 1,136 млрд. лева в технологии, машини, изграждане на площадки, закупуване на специализирани автомобили и кранове, обучение на служители. Резултатите от проучването ще бъдат предоставени на Комисията по околната среда и водите в Народното събрание и на Конституционния съд в подкрепа на становищата на двете организации, че новите нормативни изисквания за разположение на площадките и за безвъзмездно предаване на отпадъците ще демотивират гражданите да предават отпадъците си по надлежния ред и на определените за целта места.

Това ще доведе до намаляване на събираемостта на металните отпадъци, до рискове от замърсяване на околната среда и ще затрудни изпълнението на задълженията на България към Европейския съюз в областта на рециклирането на отпадъците.

Зареждане...
За реклама Еcology and Infrastructure Pol-PRIMETT II Да изчистим България заедно ‘Save the Planet’ (Управление на отпадъци и рециклиране)