Полезна информация
МЕДИИТЕ ЗА НАС
АСОЦИАЦИЯТА ПО РЕЦИКЛИРАНЕ: ОБРАТНОТО НАЧИСЛЯВАНЕ СПИРА ДДС-ИЗМАМИТЕ В СЕКТОРА
28.08.2013

Източник: 3e-news.net

 

Прилагането на сега действащото законодателство с обратно начисляване на ДДС е довело до успокояване работата на компаниите в бранша, в резултат на което злоупотребите с ДДС в сектора са се прекратили на 100%, заяви в своя позиция Българската асоциация по рециклиране.
При този вид облагане с ДДС продавачът на скрап издава фактура без ДДС, а купувачът си самоначислява дължимия ДДС (самоначисляването на ДДС се прави с друг документ – протокол, издаван от получателя на доставката). В края на данъчния период получателят по доставката има задължението да декларира размера на начисления от него данък и за този данък да получи право на приспадане на данъчен кредит в рамките на периода, за който това право е възникнало. По този начин се постига невъзможността на никой по веригата да може да изтегли неправомерно ДДС.

 

В посока изсветляване на бранша и прекратяване на източването на ДДС в сектора, през годините Българска асоциация по рециклиране е била инициатор на редица предложение в посока недопускане на измами чрез неправомерно начисляване на ДДС.

 

Обикновено при този тип измама един търговец по веригата - подставено лице или фантом, поема данъчните задължения, без да ги внася в бюджета, а останалите участници в измамата са успели да упражнят правото на ползване на данъчен кредит и ефективно възстановяване на данъка. В този вид измама понякога участват волно или неволно реални стопански субекти.

 

 

Като първа стъпка в посока прекратяване на тази практика, бяха предложенията от страна на БАР през 2006 г. за въвеждането на "ДДС сметката". Чрез този вид сметка се възпрепятства "източването" на данък върху добавената стойност, като въвежда ограничения в използването на сумата от начисления данък. "ДДС-сметката" ограничи в значителна степен опитите за злоупотреби с данък върху добавената стойност, но за съжаление тази мярка имаше само временен ефект в сектора.

БАР АПЕЛИРАТ ЗА ОБРАТНОТО НАЧИСЛЯВАНЕ ПО ДДС ЗА СПРАВЯНЕ С ИЗМАМИТЕ С ДДС
28.09.2013

Източник: cross.bg

 

В посока изсветляване на бранша и прекратяване на източването на ДДС в сектора, през годините Българска асоциация по рециклиране (БАР) е била инициатор на редица предложение в посока недопускане на измами чрез неправомерно начисляване на ДДС, посочват от организацията. Обикновено при този тип измама един търговец по веригата - подставено лице или фантом, поема данъчните задължения, без да ги внася в бюджета, а останалите участници в измамата са успели да упражнят правото на ползване на данъчен кредит и ефективно възстановяване на данъка. В този вид измама понякога участват волно или неволно реални стопански субекти, обясняват от БАР. 

 

Като първа стъпка в посока прекратяване на тази практика, бяха предложенията от страна на БАР през 2006 г. за въвеждането на „ДДС сметката". Чрез този вид сметка се възпрепятства "източването" на данък върху добавената стойност, като въвежда ограничения в използването на сумата от начисления данък. „ДДС-сметката" ограничи в значителна степен опитите за злоупотреби с данък върху добавената стойност, но за съжаление тази мярка имаше само временен ефект в сектора. Последваща стъпка бе предложението от стана на Българска асоциация по рециклиране за въвеждане на обратното начисляване по ДДС през 2007 г.

 

При този вид облагане с ДДС продавачът на скрап издава фактура без ДДС, а купувачът си самоначислява дължимия ДДС (самоначисляването на ДДС се прави с друг документ - протокол, издаван от получателя на доставката), посочват още от организацията. В края на данъчния период получателят по доставката има задължението да декларира размера на начисления от него данък и за този данък да получи право на приспадане на данъчен кредит в рамките на периода, за който това право е възникнало.

 

По този начин се постига невъзможността на никой по веригата да може да изтегли неправомерно ДДС, коментират от БАР.

 

Компаниите-членове на Българската асоциация по рециклиране са на мнение, че прилагане на сегадействащото законодателство е доведоло до успокояване работата на компаниите в бранша, в резултат, на което злоупотребите с ДДС в сектора са се прекратили на 100%.

СПАД НА ПАЗАРА НА СКРАП
06.08.2013

Източник:  economynews.bg

 

Общото количество на скрап, реализирано през 2012 г. е 1 711 608 тона в страната, като стойността на търгуваното количество е 1 964 млн. лева. Това показват резултатите от изследване на Българската асоциация по рециклиране /БАР/, което се позовава на данни на Министерство на икономиката и енергетиката, Агенция "Митници" и рециклиращите компании и предприятия в страната. Наблюдава се спад от 384 692 тона за 2012 г., спрямо данните от 2011 г., когато реализираната суровина е била 2 096 300 тона, посочват от БАР. Спад има и в реализацията на оборотите в размер на 206 млн. лева, което през 2011 г. е достигнало нива от 2 170 млн. лева.


Отрицателна тенденция в търговията се наблюдава и при стоманата и чугуна - с около 19 на сто - през 2011 г. реализираното количество е било 1 940 000 тона, а през 2012 г. - 1 574 878 тона. Спадът при реализираната суровина от алуминий е с около 23,5 на сто - през 2011 г. количеството е било 44 900 тона, а през 2012 г. - 34 879 тона. При другите метали - месинг, цинк и олово, се наблюдава силен спад на реализираните суровини - около 55 на сто.

 

През 2011 г. количеството е било 19 800 тона, а през 2012 г. достига до нива от 9 005 тона. Положителни тенденции се наблюдават единствено в реализацията на мед и на автомобилни акумулатори. При медта се регистрира увеличение на реализираната суровина с около 40 на сто през 2012 г., когато тя достига до 92 846 тона.


През 2011 г. количеството е 66 300 тона. Леко повишение се наблюдава и при автомобилните акумулатори. Там данните сочат, че повишението на реализираната суровина е в размер на 6 на сто през 2012 г. и нивата достигат до 26 878 тона, при 25 300 тона за 2011 г.

Общата тенденция е спад на обемите на реализираните суровини по всички показатели - внос, износ, потребление в страната, както и добив у нас. Като основан причина се посочват стресът в бранша, който е породен от влизането в сила на новите рестриктивни изисквания, въведени със Закона за управление на отпадъците през 2012 г. Други фактори, оказали влияние според бранша са дисциплинирането на компаниите, опериращи с черни и цветни метали, както и процесът по "изсветляване на сектора".

 

През 2012 г. се наблюдава и намаляване на цената на суровините като цяло. Като пряк резултат от тази тенденция може да се отчете и спадът на кражбите през изминалата година, който е в резултат на 36 на сто.

ФИРМИТЕ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ СЕ НАДИГАТ СРЕЩУ ЗАКОН
05.08.2013

Източник: tv7.bg

 

70% от съществуващите площадки и фирми за изкупуване на черни и цветни метали в България ще бъдат доведени до фалит, прогнозираха от Българската асоциацията по рециклиране. От бранша представиха възраженията си срещу новия проектозакон за управление на отпадъците.


Той предвижда заменянето на лицензиите за рециклиране с разрешителни, които могат да бъдат отнемани много по-лесно. Планира се и площадките за отпадъци да се изграждат само, където са изготвени общи устройствени планове, а такива имат едва 30% от общините. Фирмите в бранша ще трябва също така да имат банкови гаранции, за да могат да рециклират цветни и черни метали.

 


Така около 14 хиляди души могат да загубят работата си, а държавата да не получи приходите от данъците и таксите, които изплащат фирмите. Според бранша подменянето на лицензите с разрешителни за рециклиране на черни и цветни метали е в нарушение и на европейските директиви.

Според новите текстове частните лица няма да получават възнаграждение при предаване на отпадъци за скрап. Всички тези мерки са насочени срещу кражбите на метали. От асоциацията по рециклиране обаче смятат, че трябва да се въведат още по-тежки санкции при нарушения, като например отнемането на лиценз при установени нарушения.

СПИРАТ НЕЗАКОННАТА ТЪРГОВИЯ С МЕТАЛИ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ
02.08.2013

Източник: e-burgas.com

 

Отрицателният социален аспект в резултат от влизането в сила на изискването на Закон за управление на отпадъците от 13 юли 2014 г., касаещи ограниченията за предаване на отпадъци от черни и цветни метали срещу заплащане от физически лица, забрана за разплащане в брой по сделки с такива отпадъци, предаването на тези отпадъци безвъзмездно единствено на площадки, организирани от общините – бяха основните теми, представени от Българска асоциация по рециклиране по време на проведеното днес заседание на Обществения съвет към Министерство на околната среда и водите. От БАР подчертаха, че Законът за управление на отпадъците трябва да бъде променен в максимално кратки срокове.
От страна на МОСВ в срещата взеха участие г-жа Искра Михайлова – министър на околната среда и водите и зам.-министрите г-н Чавдар Георгиев и г-н Дин Онбаши.

 

Присъстващите бяха запознати с предвижданата законодателна програма до 2013 г., която включва Закона за изменение на климата, Закон за чистотата на атмосферния въздух, Закон за защита от химически вещества и Закона за биологичното разнообразие.

 

На въпрос дали се предвижда промяна на Закона за управление на отпадъците, министър Михайлова информира, че през месец септември ще бъде организирано обсъждане на ЗУО, като специално внимание ще бъде обърнато на тежките моменти за бизнеса и удачните промени. В момента дирекцията в МОСВ, отговорна за прилагането на Закона, е съсредоточила цялата своята работа в посока резивизане на подзаконовата нормативна норма.

 

 

Друга тема, която бе разисквана от участниците бе подготовката на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 -2020 г.

Зареждане...
За реклама Еcology and Infrastructure Pol-PRIMETT II Да изчистим България заедно ‘Save the Planet’ (Управление на отпадъци и рециклиране)