Полезна информация
МЕДИИТЕ ЗА НАС
КАКВО СЕ ПРОМЕНИ В СЕКТОРА СЛЕД НОВИЯ ЗАКОН ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
10.09.2013

Източник:  money.bg

 

С транспонирането на изисквания на европейското законодателство в Закона за управление на отпадъци (ЗУО) се направиха редица промени, с които необосновано се регламентира обременяване с административни тежести на дейността с отпадъци, в частност с отпадъците от черни и цветни метали, дейността на организациите по оползотворяване и дейностите по управление на отпадъците от общините. Сега действащият Закон е един от най-ярките негативни примери за регулация, която отблъсква инвеститорите и затруднява дейността на работещи стопански субекти, отбелязват от Българската асоциация по рециклиране.

 

Като конкретен пример за неоснователното административно ограничаване на дейностите с отпадъци е изискването за предоставяне на банкова гаранция при подаване на заявлението за издаване на разрешение за дейности с отпадъци. Данните сочат, че към момента над 22 млн. лева са блокирани в банките под формата на „банкови гаранции" в сектора. Преди започване на дейността всяка фирма трябва да представи банкови гаранции по 25 000 лева пред всяко РИОСВ на територията, на което фирмата ще осъществява дейност и по 5 000 лева за всяка площадка. Гаранциите се издават в полза на принципала МОСВ, което предполага, че една банкова гаранция от 10 000 лева за площадка е достатъчна за обезпечаване на дейността на фирмата.

 

Този фактор, както и допълнителното обременяване с административни тежести на дейността с отпадъци от черни и цветни метали доведе до рязко намаляване на местата, където могат да бъдат предавани отпадъци от черни и цветни метали. По обобщена информация от РИОСВ, към момента броят на площадките за дейности с отпадъци от черни и цветни метали, които отговарят на законовите изисквания е 889, което е рязко намаление спрямо януари 2012 г., когато техният брой е бил 2372 (по данни на МИЕ).

 

Голяма част от „закритите" 1500 площадки вече са преминали в сивия сектор, като една от причините е именно невъзможността да изпълняват строгите изисквания на Закона и високите банкови гаранции. Много от тях вече са регистрирани като автоморги и изкупвачи на хартия и пластмаса, за което не се изисква внасянето на банкова гаранция.

 

Рязкото намаляване на броя нa площадките (към януари миналата година една площадка е обслужвала 3086 български граждани, а към момента една площадка трябва да приема отпадъци от 8267 души) е предпоставка за образуване и изхвърляне на отпадъци на нерегламентирани сметища, и e в абсолютно противоречие с прилагането на Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците, където се посочва, че е необходимо икономическо стимулиране на гражданите с оглед по-добра събираемост на рециклируемите отпадъци, с което ще се избегне замърсяването на околната среда.

 

Всичко това е в пълно несъответствие с заложените промени в Закона за управление на отпадъци, които трябва да се прилагат след 13 юли 2014 г., съгласно които, предаването на отпадъци от черни и цветни метали с битов характер от физически лица се извършва безвъзмездно само на общинските площадки. Отделен е и въпросът колко общини са предприели мерки за осигуряване на общински площадки за събиране на отпадъци, след като на 1 януари 2013 г. те не бяха готови да осигурят или организират разделното събиране на отпадъците от метали, хартия и картон, пластмаси и стъкло от ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради. Трябва да се отбележи също така, че в общините с население под 10 000 човека, гражданите ще бъдат съвсем онеправдани, защото тези общини дори нямат задължение за изграждане на такива площадки.

 

Споменатите законови рестрикции са основната причина за намаляване на оборота на компаниите с 30 - 40 % спрямо с 2011 г., както и за над 10 000 човека, освободени от работа до момента.

 

Като отрицателни резултати от прилагането на ЗУО може да се посочи още, че бизнесът декларира над 2 млн. лева щети, висок процент на междуфирмена задлъжнялост и невъзможност на компаниите да обслужват своите кредити.

ФИРМИТЕ ЗА СКРАП ОТЧЕТОХА СРИВ НА БИЗНЕСА СИ
10.09.2013

Източник: mediapool.bg

 

Година след въвеждането на административни тежести за фирмите, събиращи отпадъци от черни и цветни метали, чиято цел бе да спрат кражбите от инфраструктурните мрежи, рециклиращият бизнес отчете, че над два пъти и половина са намалели отговарящите на законовите изисквания площадки за изкупуване на скрап, а над 22 млн. лв. стоят блокирани като банкови гаранции в полза на екоминистерството. Около 1500 площадки са отишли в сивия сектор, регистрирайки се като автоморги и пунктове за изкупува на хартия и амбалаж, но продължават да се занимават незаконно и с метали, без обаче да плащат обезпечения за дейността си.

 

Това сочат обявени в понеделник данни на Българската асоциация по рециклиране (БАР), според която сега действащият у нас Закон за управление на отпадъците е един от най-ярките негативни примери за регулация, която отблъсква инвеститорите и затруднява дейността на работещи стопански субекти.

 

Организацията припомня, че с влезлите през миналата година законови поправки преди започване на дейност всяка рецикрилаща фирма трябва да представи банкови гаранции по 25 000 лв. пред всяка регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), на чиято територия работи, и по 5 000 лв. за всяка площадка. Според асоциацията, това е довело до рязко намаляване на местата, където могат да бъдат предавани отпадъци от черни и цветни метали. По обобщена информация от всички РИОСВ, към момента броят на площадките за дейности с отпадъци от черни и цветни метали, които отговарят на законовите изисквания е 889, което е рязко намаление спрямо януари 2012 г., когато техният брой е бил 2372, по данни на Министерството на икономиката и енергетиката.

 

"Голяма част от "закритите“ 1500 площадки вече са преминали в сивия сектор, като една от причините е именно невъзможността да изпълняват строгите изисквания на закона и високите банкови гаранции. Много от тях вече са регистрирани като автоморги и изкупвачи на хартия и пластмаса, за което не се изисква внасянето на банкова гаранция", посочват от БАР.

 

Рязкото намаляване на броя нa площадките за изкупуване на черните и цветни метали е предпоставка за образуване и изхвърляне на отпадъци на нерегламентирани сметища, допълва организацията. Според нея законовите промени противоречат на европейските изисквания, според които е необходимо икономическо стимулиране на гражданите с оглед по-добра събираемост на рециклируемите отпадъци, с което ще се избегне замърсяването на околната среда.

Асоциацията повдига въпроса и с предвиденото в закона за управление на отпадъците изискване след 13 юли 2014 г. предаването на отпадъци от черни и цветни метали с битов характер от физически лица се извършва безвъзмездно само на общинските площадки и готовността на общините да организират такива площадки. БАР припомня, че общините не бяха готови да осигурят или организират разделното събиране на отпадъците от метали, хартия и картон, пластмаси и стъкло от ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради от 1 януари 2013 г.

 

"Трябва да се отбележи също така, че в общините с население под 10 000 човека, гражданите ще бъдат съвсем онеправдани, защото тези общини дори нямат задължение за изграждане на такива площадки", пише в съобщението на асоциацията.

 

Според нея законовите рестрикции са основната причина за намаляване на оборота на рециклиращите компании с 30-40% спрямо 2011 г., както и за над 10 000 човека, освободени от работа до момента.

 

 

Като отрицателни резултати от прилагането на Закона за управление на отпадъците може да се посочи още, че бизнесът декларира над 2 млн. лв. щети, висок процент на междуфирмена задлъжнялост и невъзможност на компаниите да обслужват своите кредити, посочва още БАР.

СЕРИОЗНИ ЕКОНАРУШЕНИЯ СЕ ДОПУСКАТ В РАБОТАТА НА АВТОМОРГИ И АВТОСЕРВИЗИ, СПОРЕД БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО РЕЦИКЛИРАНЕ
03.09.2013

Източник: focus-news.net

 

Сериозни еконарушения се допускат в работата на автоморги и автосервизи, това съобщиха от Българската асоциация по рециклиране. Масова практика e автоморгите у нас да нямат разрешение за разкомплектоване на излезли от употреба автомобили. Те приемат колите цели, и без нужните разрешения и правила демонтират двигатели, скоростни кутии, акумулатори и т.н. В повечето случаи, фирмите не разполагат със съответните системи за източване на течности от колите и правят това на площадката, на която работят, а най-често тя няма необходимото защитно покритие.

 

А е известно, че маслата, акумулаторите и въздушните възглавници на колите са опасни отпадъци, с чиято неправилна употреба се причинява замърсяване на околната среда и се подлага на риск човешкото здраве.


Многобройни са и случаите, когато под табелите за автоморги се крият незаконни пунктове за изкупуване на скрап, които работят без разрешително, не водят документация и не издават финансови документи.
Тези фирми не влагат и стотинка в мерки за опазване на околната среда, същевременно предлагат по-висока цена за изкупуване на акумулатори. Те ги изкупуват без киселина, като в тези случаи тя също се източва безконтролно. Не се редки и случаите, когато автомобилите се пресоват, без преди това от тях да се отделят различните видове вредни елементи и така те постъпват в заводите за преработка на метали.


При последната проверка под ръководството на сектор „Престъпления, свързани с МПС" в Главна дирекция „Национална полиция” са съставени над 140 акта от РИОСВ, НАП и Инспекцията по труда. Констатираните нарушения основно са за извършване на дейност с опасни отпадъци и химикали без съответните разрешителни, нарушения на установените правила за противопожарна безопасност и други.
Аналогичен е случеят и с автосервизите на територията на страната.

 

Повечето от тях са без договори с лицензирани фирми за предаване на отработени масла, стари автомобилни гуми и други образувани от дейността отпадъци. По закон те трябва да събират изгорелите масла в специални варели, но в действителност повечето от автосервизите използват моторното масло за отопление. При изгарянето се отделят вещества, които замърсяват въздуха и причиняват онкологични заболявания.

 


Друга престъпна схема в автосервизите е свалянето на катализаторите с обяснението, че са запушени. След това те биват продавани на добра цена на фирми, които изкупуват стоката, като на тяхно място се слагат резонантни тръби, които струват доста по-евтино, но не са ефективни за опазването на околната среда.

АВТОМОРГИ И АВТОСЕРВИЗИ МАСОВО НЕ ОТГОВАРЯТ НА ЕКОИЗИСКВАНИЯТА
03.09.2013

Източник: btvnews.bg

 

Масова практика e автоморгите в страната да нямат разрешение за разкомплектоване на излезли от употреба автомобили. Те приемат колите цели и без нужните разрешения и правила демонтират двигатели, скоростни кутии, акумулатори и т.н., съобщават от Българска асоциация по рециклиране (БАР).

В повечето случаи фирмите не разполагат със съответните системи за източване на течности от колите и правят това на площадката, на която работят, а най-често тя няма необходимото защитно покритие. Известно е, че маслата, акумулаторите и въздушните възглавници на колите са опасни отпадъци, с чиято неправилна употреба се причинява замърсяване на околната среда и се подлага на риск човешкото здраве, припомнят от Асициацията.

 

Многобройни са и случаите, когато под табелите за автоморги се крият незаконни пунктове за изкупуване на скрап, които работят без разрешително, не водят документация и не издават финансови документи.

Тези фирми не влагат пари в мерки за опазване на околната среда, същевременно предлагат по-висока цена за изкупуване на акумулатори. Те ги изкупуват без киселина, като в тези случаи тя също се източва безконтролно. Не се редки и случаите, когато автомобилите се пресоват, без преди това от тях да се отделят различните видове вредни елементи и така те постъпват в заводите за преработка на метали.

 

При последната проверка под ръководството на сектор „Престъпления, свързани с МПС" в Главна дирекция „Национална полиция” са съставени над 140 акта от РИОСВ, НАП и Инспекцията по труда. Констатираните нарушения основно са за извършване на дейност с опасни отпадъци и химикали без съответните разрешителни, нарушения на установените правила за противопожарна безопасност и други, посочват още от БАР.

 

Аналогичен е случеаят и с автосервизите на територията на страната. Повечето от тях са без договори с лицензирани фирми за предаване на отработени масла, стари автомобилни гуми и други образувани от дейността отпадъци. По закон те трябва да събират изгорелите масла в специални варели, но в действителност повечето от автосервизите използват моторното масло за отопление. При изгарянето се отделят вещества, които замърсяват въздуха и причиняват онкологични заболявания.

 

 

Друга престъпна схема в автосервизите е свалянето на катализаторите с обяснението, че са запушени. След това те биват продавани на добра цена на фирми, които изкупуват стоката, като на тяхно място се слагат резонантни тръби, които струват доста по-евтино, но не са ефективни за опазването на околната среда.

ПОВЕЧЕТО АВТОМОРГИ В СТРАНАТА СА НЕЗАКОННИ
03.09.2013

Източник: capital.bg

 

Масова практика е автоморгите в страната да нямат разрешение за разкомплектоване на стари атомобили. За това сигнализираха от Българската асоциация по рециклиране (БАР). Tова води и до нелоялна конкуренция в сектора, тъй като незаконните площадки могат да си позволят по-високи цени за изкупуване, тъй като не плащат такси и не се съобразяват с изискванията. По-големият проблем обаче е, че тази дейност създава голям риск за околната среда и здравето на хората, тъй като маслата, акумулаторите и въздушните възглавници на колите са токсични отпадъци и неконтролираното им изхвърляне е опасно, уточниха от БАР.

 

Една на десет с разрешение

Около една десета от автоморгите в страната са законни, показват изчисленията на "Капитал Daily". По данни на БАР известните досега депа за стари автомобили са 419 на брой. В същото време в регистъра на Изпълнителната агенция по околна среда фигурират 39 компании с общо 52 площадки, които имат разрешения да разкомплектоват излезли от употреба превозни средства. При последната проверка, проведена преди около два месеца заедно със служители на Главна дирекция "Национална полиция", са били съставени над 140 акта от РИОСВ, Националната агенция по приходите и Главната инспекция по труда. Основните нарушения са били извършване на дейност с опасни отпадъци и химикали без необходимите разрешителни, неспазване на правилата за безопасност и т.н.

 

За да могат да разглобяват стари автомобили, фирмите трябва да имат разрешения както за събиране на опасните химикали и компоненти, така и за черни и цветни метали. Много често под табелите за автоморги се крият незаконни пунктове за изкупуване на скрап, казаха от асоциацията. "Много автоморги не си изваждат необходимите документи не защото процедурите са сложни или таксите високи, а просто защото така им е по-лесно", коментира председателят на БАР Борислав Малинов. По този начин например не им се налага да влагат пари в системи за източване на течностите от колите или пък в защитно покритие. Незаконните автоморги изкупуват акумулатори без киселина, което означава, че тя се източва безконтролно, посочиха от БАР. Не са редки и случаите, когато автомобилите се пресоват, без преди това да се отделят различните видове вредни елементи, и така те постъпват в заводите за преработка на метали.

 

Автосервизите в схемата

 

Подобни проблеми има и при голяма част от автосервизите в страната, твърдят от БАР. Повечето от тях нямат договори с лицензирани фирми за предаване на отработените масла, старите гуми или другите опасни отпадъци. По закон автосервизите трябва да събират изгорелите масла в специални контейнери, но на практика повечето от тях ги използват като гориво. Според асоциацията това е изключително опасно, тъй като маслата могат да причинят онкологични заболявания. Друга схема в автосервизите е свалянето на катализаторите на колите с обяснението, че са запушени. След това катализаторите се продават на добра цена, а на тяхно място се слагат резонантни тръби. Това означава, че клиентът е измамен, тъй като тръбите са доста по-евтини. Освен това те не пречистват отпадните газове и на практика не опазват околната среда.

Зареждане...
За реклама Еcology and Infrastructure Pol-PRIMETT II Да изчистим България заедно ‘Save the Planet’ (Управление на отпадъци и рециклиране)