За нас
ПРЕДСТАВЯНЕ БАР

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО РЕЦИКЛИРАНЕ (БАР) е създадена през 1998 година под името "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА МЕТАЛИ" /БАТМ/. През 2004 г. Асоциацията се преименува на Българска асоциация по рециклиране /БАР/.


От 2002 г. Асоциацията има свой постоянен представител в Международния съвет по околна среда в Брюксел.


Българска асоциация по рециклиране е член на:

 

 • Bureau of International Recycling /BIR/ - най-голямата в света организация по рециклиране;
 • Българска стопанска камара /БСК/;
 • Българска търговско-промишлена палата /БТПП/;
 • Конфедерация на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/;
 • European ferrous recovery & recycling federation /EFR/;
 • European metal trade & recycling federation /EUROMETREC/.   

БАР е създадена с цел да защитава интересите на фирмите, които рециклират вторични суровини в страната, да провежда активен диалог с държавните институции в защита на законните права на своите членове, да проучва и подпомага решаването на въпроси, свързани с правните, икономически, финансови, екологични, митнически и др. аспекти от дейността на фирмите от бранша.

 

Като единствена българска браншова структура редовен член на BIR, EUROMETREC иEFR, Българската асоциация по рециклиране се ползва с всички права на тази престижна международна организация, а именно:

 

 • правна защита на своите членове;
 • намиране на нови пазари;
 • осъществяване на външнотърговски контакти и проучване на нови делови партньори;
 • издаване на референции;
 • други услуги, необходими в международната търговска дейност на фирмите.

Членуващите в БАР  фирми  покриват целия спектър - и по големина (малки, средни, големи) и по териториален обхват в сферата на управлението на отпадъците.

БАР проучва, анализира и запознава своите членове с новостите от:

 

 • законодателството (вкл. drafts) на ЕС, във всички области на управление на отпадъците;
 • актове, касаещи задълженията на българските предприятия във връзка с опазване компонентите на околната среда (въздух, почви, води и др.).

БАР участва в разработването и усъвършенстването на нормативната база, изготвя анализи, проучвания и експертни оценки в областта на управлението на отпадъци, данъчната и социалната политика.


Зареждане...
За реклама Еcology and Infrastructure Pol-PRIMETT II Да изчистим България заедно ‘Save the Planet’ (Управление на отпадъци и рециклиране)